Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden OXERBROOD

1. Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Oxerbrood. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Oxerbrood te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

2. Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen door en prijzen van Oxerbrood zijn vrijblijvend. Oxerbrood accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften kunnen in de prijs worden doorberekend. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3. Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon/E-mail/Whatsapp/de website is de overeenkomst een feit. Oxerbrood behoudt het recht om bestellingen te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling. Bestellingen voor brood moeten minimaal 24 uur vooruit worden gedaan. Bij bestelling kan een datum opgegeven worden waarop de broden moeten worden geleverd.

4. Leveringen

Oxerbrood heeft een eigen bezorgservice. Oxerbrood levert op woensdag, donderdag of vrijdag  tenzij anders overeengekomen. De bezorging is gratis bij een afname van meer dan drie broden. De maximale afstand voor bezorging is 4KM gerekend vanaf het vestigingsadres. De bestelling wordt tussen 11.00 en 13.00 uur bezorgd op de door bij de bestelling aangegeven adres en datum.

Oxerbrood zal steeds streven naar een tijdige levering van het bestelling. Opgegeven levermomenten zijn echter slechts bij benadering. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder punt 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Oxerbrood ten behoeve van de levering ingeschakelde derden.

De te leveren goederen kunnen enigszins afwijken van de voorbeelden in de webshop, hiervoor kan Oxerbrood niet verantwoordelijk worden gesteld.

5. Betaling

De klant voldoet bij Oxerbrood aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt 3 bedoelde overeenkomst, middels een PIN betaling bij ontvangst. In het geval dat Oxerbrood een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van twintig (20) kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van Oxerbrood.

6. Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde gaat van Oxerbrood over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt 5, bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

8. Klantgegevens

Indien de klant aan Oxerbrood opgave doet van een adres is Oxerbrood gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt 6. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden op de website www.oxerbrood.nl.

9. Aansprakelijkheid

Oxerbrood is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Oxerbrood is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Oxerbrood komen. Oxerbrood draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Oxerbrood eveneens geen verantwoordelijkheid.

Oxerbrood is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Oxerbrood, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Oxerbrood. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Oxerbrood uitgesloten.

10. Diversen

De klant van Oxerbrood dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Oxerbrood geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Oxerbrood garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Oxerbrood het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Oxerbrood gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Oxerbrood kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11. Rechten

Alle contacten en transacties met Oxerbrood geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Oxerbrood. Niets uit uitgaven of publicaties van Oxerbrood mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Oxerbrood.

Lay out en structuur zoals kleurstellingen , foto’s en het esthetisch aangezicht van alle pagina’s en dit alles in de ruimste zin des woord betreffende de site www.oxerbrood.nl zoals deze draait in het heden of gedraaid heeft in het verleden zijn te beschouwen als intellectueel eigendom en rust copyright op in eigendom van Oxerbrood. Niets van de site mag zonder schriftelijke toestemming gebruikt worden.

12. Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Oxerbrood en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

13. Klachten

De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk – of per e-mail bij Oxerbrood te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Oxerbrood te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Oxerbrood

Grooterkamp 73

7213ha Gorssel

Mobiel: 0613078801 E-mail: bakker@oxerbrood.nl

IBAN: NLINGB0007623124

Bestellen kan via Bakker@oxerbrood.nl of Whatsapp.

K.V.K. nr.: 60751649

NL001907794B91